बहुत दिन नच भेटलो ब्लागा तुला,

काय लिहावे सुचतच नव्हते मला

तसे नाहि सुचत आहे आजहि

तरि खरडत आहे काहिबाहि

का बरें रुसलि आहे सरस्वति

बरोबरच आहे आज आहे मातृदिन

करि न केले  मि मातृपुजन,

आहे कुठे आइ जगि अजुन

पण  एक मात्र निश्चय केला मनाशि

भारतमाता माझि आइ उदंड तिचि लेकरे

माझि समजुनि सेवा त्यांचि हेच व्रत खरे

ॐ तारिख १४ मे २०१७ वैशाख महिना रविवार … नाणी दहा १० / 10 रुपये चिं आत्ता बंद केली गेली आहे . परवा सुभाष दुध डेअरी वाले यांच्या कडे दुध आणायला गेलेली १० रुपये ची पाच नाणी 50 रुपये घेऊन केलेली आज घेतो म्हणाले परत १० रुपये ची नाणी आणू नका बोलले मी म्हंटल ५ […]

via दहा /10/ १० रुपये चं नाणं — वसुधालय

स्वामिंनि त्याला जवळबोलावले. चिनि माणसासारख्या दिसणार्या त्या माणसाला स्वामिंनि विचारले,    ह्यु एन् संग,हि तलवार तुझिचआहे नं ? सरळ, लांब पातें असलेलि ति तलवार त्याचिच होति.   लढतां लढतां तु पाण्यांत पडलास ना?  ते तुला आठवते,पण मागचा जन्म  तुला  आठवतो कां ?  त्या  समोरच्या डोंगराकडे निट बघ.  चांगने रोखुन बघितले .त्या बर्फाच्छादित पर्वतराजिच्या जागि त्याला हिरव्यागार झाडितिल देउळ, व आपल्याला वाचवणारि तिच मधुराणि,पण भरजरि वस्त्र नेसुन डौलात उभि असलेलि दिसलि.  ति तेव्हां म्हणत होति,तुला मि इथे आसरा दिला खरा,पण हि गोष्ट माझ्या प्रजेला आवडणार नाहि.  मला आतांच घोड्यांच्या टापांचा आवाज ऐकु येतोय.कदाचित माझा सेनापतिच  संशयावरुन तुला पकडायला येइल, व तुला त्याच्याशि द्वंद्वयुध्द खेळावे लागेल.हे शिरस्त्राण तुझ्या डोक्यावर असुं दे.

चांगला एका सेकंदात  ते द्वंद्व आठवले. डोळ्याचि पापणि लवते न लवते तोंच स्वामिंचा  धिरगंभिर आवाज ऐकु येउ लागला.गौतम ,तैय्यार,चांग, आतां स्वतःला वांचव. प्रथम चांग धडपडला,कारण गौतमच्या दोन्हि हातांत तलवारि होत्या.व त्या फिरवित तो चांगवर चाल करुन येत होता.

एकाएकि चांगला मागचि कुठलितरि आठवण झालि.  शिलाजितबरोबर आपण असेच लढलो होतो.शिलाजितजवळ ढाल तलवार व  आपल्याजवळ भाला होता.त्या आठवणिनें त्याला एकदम स्फुरण चढले. आपलि लांब तलवार त्यानें आडवि धरलि व गौतमच्या दोन्हि तलवारिंचा हल्ला अडवला.नंतर इतक्या वेगाने हालचालि झाल्या कि नजर ठरणार नाहि अशि चकमक झालि. अखेर गौतमचि एक तलवार खालि पडलि व दुसरि जि उडालि ति चांगने वरच्यावर झेललि व गौतमवर आपलि तलवार रोखुन तो उभा राहिला.(to be contd.)

अशा पिशाच्चांना सर्वप3थम नपुंसक केले पाहिजे,नंतरच योग्य ति शिक्षा द्यावि.

"माझ्या कविता" : Sanjay Ronghe

श्रद्धांजली

हम रहते है जहा
राज मुर्दोका है यहा ।
जायेंगे भी तो कहा
बनकर मुर्दे जिते यहा ।
sanjay R.

प्रतीमा नेत्याची

प्रतीमा नेत्याची
स्लच्छ सेवाभावाची ।
करुन बसले आता
भुमिका विदुशकाची ।।
निर्मय झाले आता
तमा उरली नाही
लोक लज्जेची ।।
कराया यती सेवा
खाण्या सँपुर्ण मेवा ।
पोखरताहेत देशा
करणी उंदराची देवा ।।
घालवा रे कूणीतरी
उपटुन टाका आता ।
बेशरम खुप वाढलाय
लढा संग्राम आता ।।
sanjay R.

गेली चिमुकली

गेली चिमुकली
हिसकाउन नेले
यिवाच्च्यांनी ।
अपेक्षा आम्हा
कडक शिक्षेची
त्या नराधमांना ।
तरच जरब बसेल
इतर त्यांच्या
राक्षसी सोबत्यांना ।
sanjay R.

View original post

Similar confusion might have occured in case of birthday of Raja Shivaj.

The calendar followed in India at that time was Shaliwahan shak,birtdate recorded accordng to that date was falgun vadya trutiya, i.e.18th day of the last month  in that Calendar,which generally falls at the end of March or around that date, But according to British historians the birthdate was noted as19th February as per Gregarian Calendar It is now accepted as the official birthdate in Maharshtra

via Daily Prompt: Heal

आल्हाददायक वारे जेव्हां सुखविति मना,    गुढि उभारुनि नववर्षाचे स्वागत करु या वाटे जना,

गर्द हिरव्या झा़डितुनि झेव्हां कोकिळ साद घालितो तिला,    तेव्हां समजावे धरणिवरति वसंत अवतरला 1

(Extract from my poem in http://bhashabhratikavitae.blogspot.com