कविता मला येत नाहि बुवा,आय ्ऍम सॉरि,            असे तुम्हि म्हणु नका,जरा बाहेर डोकवा,वारा गातोय लोरि,    वृक्ष अन् वेलि,ति तर गेलि गाढ झोपि,        कळिचि मात्र ति बघा उडालि टोपिhttp://bhashabharati.blogspot.com

 

 

Advertisements