संजय रोंघे म्हणतात ते खरे आहे

पैसा झाला मोठा

बाप होइ छोटा

Advertisements